Dagpengeberettiget?

Dagpengeberettiget?
Du skal være medlem af en a-kasse i et år før du er dagpengeberettiget. Nyuddannede der har færdiggjort en længerevarende uddannelse (mindst 18 måneder), kan efter 5 ugers karantæne, få dagpenge. Derudover gælder følgende regler for at være dagpengeberettiget:

 • Du skal være registreret som arbejdssøgende på Jobcentret
 • Du skal opfylde beskæftigelseskravet
 • Du skal opfylde rådighedskravet
 • Såfremt du er selvforskyldt ledig, så har du en karantæneperiode på 3 uger før du er dagpengeberettiget.

Her kan du læse mere om, hvad der gemmer sig bag disse krav.

Registreret som arbejdssøgende på Jobcentret
Den første dag du er ledig, skal du registrere dig som ledig/arbejdssøgende på Jobcentret. Du har mulighed for at registrere dig online på www.jobnet.dk eller ved at møde personligt op på Jobcentret. Derudover er der enkelte a-kasser, hvor det er muligt at foretage registreringen.
Tag et print af den kvittering, du får, når du vælger at registrere dig online.
Såfremt du selv har sagt op eller på anden måde er selvforskyldt ledig, så skal du også være registreret når du afvikler din karantæneperiode.
Når du har fået arbejde eller er syg i mere end 14 dage, så skal du afmelde dig jobcentret igen. Det skal du også hvis du af anden grund ikke ønsker dagpenge eller går på efterløn.

Opfylde beskæftigelseskravet
Beskæftigelseskravet går ud på, at du som lønmodtager med fuldtidsjob skal have haft fuldtidsarbejde i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år. Hvis du har deltidsarbejde, så er kravet 34 ugers inden for de sidste 3 år (34 uger sammenlagt, der svarer til 34 ugers fuldtidsarbejde).
Du har ret til dagpenge og andre ydelser i 2 år inden for en periode på 6 år. Såfremt denne periode er opbrugt, så er der igen et krav om, at du har fuldtidsarbejde på ny i min. 26 uger (17 for deltidsforsikrede) inden for 3 år.

Opfylde rådighedskravet
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det er a-kassen, der vurderer hvorvidt du står til rådighed. Det defineres som:

 • At du er registreret hos Jobcentret (jf. ovenstående)
 • At du har oprettet et godkendt CV og lagt det på www.jobnet.dk (og ajourfører det løbende)
 • At du opholder dig i Danmark og har bopæl i Danmark
 • At du aktivt søger alt arbejde, du kan varetage
 • At du står til rådigheds, så du kan påbegynde arbejde med dags varsel
 • At du deltager i de møder og samtaler som Jobcentret og a-kassen indkalder til
 • At du deltager i de aktiviteter og tilbud som din jobplan foreskriver

Selvforskyldt ledighed
Hvis du udebliver fra dine samtaler med a-kassen eller Jobcentret, så kan du ikke på dagpenge. Du får en karantæne på 3 uger, hvis du er selvforskyldt ledig af en af nedenstående årsager:

 • Selv siger dit arbejde op
 • Afslår et tilbudt job
 • Afslår at udarbejde en jobplan
 • Afslår eller stopper i et tilbud
 • Hvis du bliver afskediget af en grund der primært skyldes dig selv
 • Hvis du stopper inden udløbet af det opsigelsesvarsel, du har krav på
 • Hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel

Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis din årsag til ledighed er gyldig:
Væsentligste gyldige grunde til at ophøre i et tilbud eller en aktivitet eller afslå eller opsige et arbejde (kontakt a-kassen hvis du vil være sikker):

 • Helbred. Gyldig lægelig dokumentation for at du på grund af dit helbred ikke kan eller kun med vanskelighed kan udføre arbejde. Eller at arbejdet medfører en helbredsmæssig forværring (herunder graviditet). Det er et krav at du har forsøgt at få andet arbejde på arbejdspladsen.
 • Transport. Du kan afslå eller opsige arbejdet, hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted er mere end hvad der skal accepteres (henvisning til paragraf 9 i bekendtgørelsen om rådighed). Det er et krav at opsigelsen sker ifm en omlægning af offentlige transportmidler, ændring af arbejdstidens placering eller et bortfald om en privat samkørselsaftale.
 • Pasning af familien. Du kan afslå eller opsige, hvis du ikke har pasningsmulighed for dine børn eller familiemedlemmer i husstanden, der kræver pleje. Du skal have prøvet at få ændret arbejdstid og havde gjort rimeligt med anstrengelser for at finde anden pasningsmulighed.
 • Efterløn. Hvis du ønsker og går på efterløn.
 • Deltidsforsikrede: hvis din arbejdsgiver pålægger dig mere end 6 timer i døgnet og beregnet gennemsnit for 1 måned er over 30 timer om ugen.
 • Produktion af krigsmateriel. Hvis du ikke vil være med til at udvikle og producere krigsmateriel.
 • Pasning. Pasning af handicappet, alvorligt sygt barn eller døende nærtstående.
 • Flytning. Flytning som skyldes at ægtefællen/samleveren flytter for at overtage arbejde.
 • Fysisk vold. Hvis en flytning fra en hidtidig bopæl skyldes at samboende ægtefælle/samlever udøver fysisk vold mod medlemmet.
 • Du kan afslå eller ophøre i et tilbud, hvis tilbuddet ikke er rimeligt. Det skal baseres på en afgørelse truffet af Beskæftigelsesankenævnet.
 • Aftjene værnepligt.

Det er de fleste af de gyldige grunde. Vi anbefaler, at du tager a-kassen med på råd og i øvrigt selv læser hele paragraffen på arbejdsdirektoratets hjemmeside.